Nei Jing

ZHEN JIU JIA YI JING Classic A-B d’acupuncture et moxibustion.
NAN JING par Auteur inconnu 4 volumes (ZHOU).
QIN YUE QING.
Commentaires ZHANG SHI XIAN
, Classique des Difficultés 8ème siècle avant J-C.
JIA YI JING par HUANG FU MI 12 volumes (JIN).

Gan Cao

BEN CAO GANG MU par LI SHI ZHEN ; 1578 (MING),
52 volumes Compendium de la substance médicale.

BEN CAO GANG MU SHI YI par ZHAO XUE MIAN ;1765 (QING),
l0 volumes Supplément au Compendium de la substance médicale.

BEN CAO QIU YUAN par ZHAO QI GUANG 27 volumes.

BEN JING XU SHU YAO par ZOU SHU 8 volumes.

BEN CAO SHU GOU YUAN par YANG SHI TAI 3 volumes.

Su Wen Ling Shu

SU WEN ZHU JIE par WANG BING (TANG),
Commentaires et explications sur le SU WEN 24 volumes.

NEI JING SU WEN ZHU par WU KUN (MING),
Commentaires sur le NEI JING SU WEN 24 volumes.

NEI JING SU WEN ZHU ZHENG FA WEI par MA SHI (MING),
9 volumes Commentaires et développement sur le NEI JING SU WEN.

LING SHU ZHI ZHENG FA WEI par MA SHI (MING),
9 volumes Commentaires et développements sur le LING SHU.

NEI JING ZHI YAO par LI NIAN (MlNG),
2 volumes (Abbreviated form of NEI JING).

SU WEN ZHI JIE par GAO SHI SHI (QING),
9 volumes Explications sur le SU WEN.

SU WEN JI ZHU par ZHANG ZHI CONG (QING),
24 volumes Commentaires sur le SU WEN.

LING SHU JINCI JI ZHU par ZHANG ZHI CONG (QING),
31 volunes Commentaires sur le LING SHU.

Nei Jing

ZHEN JIU JIA YI JING Classic A-B d’acupuncture et moxibustion.
NAN JING par Auteur inconnu 4 volumes (ZHOU).
QIN YUE QING.
Commentaires ZHANG SHI XIAN
, Classique des Difficultés 8ème siècle avant J-C.
JIA YI JING par HUANG FU MI 12 volumes (JIN).

Gan Cao

BEN CAO GANG MU par LI SHI ZHEN ; 1578 (MING),
52 volumes Compendium de la substance médicale.

BEN CAO GANG MU SHI YI par ZHAO XUE MIAN ;1765 (QING),
l0 volumes Supplément au Compendium de la substance médicale.

BEN CAO QIU YUAN par ZHAO QI GUANG 27 volumes.

BEN JING XU SHU YAO par ZOU SHU 8 volumes.

BEN CAO SHU GOU YUAN par YANG SHI TAI 3 volumes.

Su Wen Ling Shu

SU WEN ZHU JIE par WANG BING (TANG),
Commentaires et explications sur le SU WEN 24 volumes.

NEI JING SU WEN ZHU par WU KUN (MING),
Commentaires sur le NEI JING SU WEN 24 volumes.

NEI JING SU WEN ZHU ZHENG FA WEI par MA SHI (MING),
9 volumes Commentaires et développement sur le NEI JING SU WEN.

LING SHU ZHI ZHENG FA WEI par MA SHI (MING),
9 volumes Commentaires et développements sur le LING SHU.

NEI JING ZHI YAO par LI NIAN (MlNG),
2 volumes (Abbreviated form of NEI JING).

SU WEN ZHI JIE par GAO SHI SHI (QING),
9 volumes Explications sur le SU WEN.

SU WEN JI ZHU par ZHANG ZHI CONG (QING),
24 volumes Commentaires sur le SU WEN.

LING SHU JINCI JI ZHU par ZHANG ZHI CONG (QING),
31 volunes Commentaires sur le LING SHU.